Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

FacebookSTATUT BAŚNIOWEJ KRAINY

ROZDZIAŁ I

& 1.

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi

Baśniowa Kraina s.c. Marzena Bajer, Urszula Stawiarz.

2.    Organem tworzącym Baśniową Krainę – żłobek są osoby fizyczne Marzena Bajer i mgr Urszula Stawiarz.

3.    Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Bochnia.

4.    Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad Żłobkiem sprawują odpowiednie służby sanitarne w Bochni.

5.    Siedziba Żłobka znajduje się pod adresem: ul Ks. J. Poniatowskiego 24,

32-700 Bochnia.

6.    Obszarem działania Żłobka jest miasto Bochnia.

7.    Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

& 2.

Podstawa działalności Żłobka

1)    Ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45, poz.235).

2)   Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.2011 nr 69,poz.367).

3)   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.u.nr 69, poz. 368).

4)   Wpisu do rejestru żłobków i klubów malucha miasta Bochnia.

5)   Statutu żłobka.

6)   Regulaminu żłobka.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

& 1.

1.     Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2.    Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

ü  opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

ü  właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

ü  zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,

ü  właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi,

ü  kształcenie właściwych nawyków i umiejętność i dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie,

ü  systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka,

ü  systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć,

ü  zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku,

ü współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. 

& 2.

1.     Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka

ü  w czasie pobytu dziecka w Żłobku opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka,

ü  Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

- troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych,

- wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

- zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

- troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,

- kształtuje postawy społeczne,

- rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,

- współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcję informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności

DOBREM DZIECKA ORAZ KONIECZNOŚCIĄ WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA.

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie żłobkiem

&1.

1.     Żłobkiem zarządzają właścicielki/dyrektor, do obowiązków których należy:

ü  nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka,

ü  podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka,

ü  zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka,

ü  ustalanie wysokości i terminu wpłaty wpisowego, opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie,

ü  kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą Żłobka, administracyjną, merytoryczną oraz finansowo – księgową,

ü  reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

ü  opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

ü  zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,

ü  ustalenie ramowego rozkładu dnia,

ü  sprawowanie nadzoru pedagogicznego stosunku do zatrudnionych opiekunów,

ü  gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,

ü  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

ü  współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,

ü  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka,

ü  proponowanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki,

ü  przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka, zgodnie z ustalonymi w statucie i regulaminie organizacyjnym zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez Żłobek,

ü  mianowanie zastępcy dyrektora, który pomaga mu w bieżącym prowadzeniu Żłobka oraz zastępuje go pod jego nieobecność.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka

&.1.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy się 31 sierpnia następnego roku.

2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii.

3. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 -18.00.

4. Istnieje możliwość sprawowania w Żłobku opieki nocnej w weekendy i święta na prośbę rodziców/opiekunów za dodatkową opłatą.

5.W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy Żłobka pobierana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę, której kwota umieszczona jest w cenniku usług.

6.Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez właścicielki Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.

7. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

ü  godziny posiłków,

ü  zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym na świeżym powietrzu,

ü  godziny odpoczynku.

8.    Żłobek prowadzi również organizację urodzin na życzenie rodziców i za dodatkową opłatą.

9.    Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

ü właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,

ü  akceptacja takim jakim jest,

ü  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych,

ü  poszanowania godności i własności osobistej,

ü  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

ü  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

ü  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

ü  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

ü  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

ü  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

 

& 2.

1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.

2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

3. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.

& 3.

1. Do odebrania dziecka ze Żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

4.Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w żłobku za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.

5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.

7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyjmowania dzieci

& 1.

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest całorocznie.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest ukończenie przez niego 20 tygodnia życia.

4. Kwalifikacji dziecko do Żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w siedzibie Żłobka karty zgłoszenia dziecka oraz Karty Informacyjnej

5. Przy braku wolnych miejsc dziecko jest wpisywane na listę rezerwową która jest rozpatrywana przez właściciela w miarę zwalniających się miejsc.

6. Podstawą zapisania dziecka do Żłobka jest opłacenie wpisowego, którego kwota określona jest w cenniku i zawarcie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług.

7. Przyjęcie dziecka do Żłobka, na rok oświatowy, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a właścicielem żłobka

8. Rozwiązanie umowy, o której mowa, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

9. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Żłobka.

10. Nie wniesienie opłaty za pobyt dziecka w ustalonym przez właściciela terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku i skutkuje skreśleniem z listy wychowanków Żłobka.

11. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.

                                                   & 2

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez właścicieli, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:

ü  nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur,

ü zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczych i bezpieczeństwo innych dzieci,

ü nie zgłosili właścicielowi/dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami), a opiekunami żłobka w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,

ü  dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

2. Pisemną decyzję właściciela o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka przekazuje się rodzicom w formie pisemnej, osobiście lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości Żłobka.

 

 

ROZDZIAŁ IV

                     Źródła finansowania i zasady odpłatności

&1.

1.     Działalność Żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

ü  opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka,

ü  opłat za wyżywienie ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

&2.

1.     Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku składa się z:

ü  opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,

ü  opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej ma potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce – chusteczki do nosa, pomoce dydaktyczne, napoje (woda, herbatka),

ü  rodzice uiszczają odpłatność za catering po zakończeniu danego miesiąca, odpłatność należy wpłacać na konto placówki do 5 każdego miesiąca. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

ü  W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub telefonicznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej do godziny 6.30 w przypadku rezygnacji z całodziennego wyżywienia, do 8.30 rezygnacja z obiadu i podwieczorku w dniu nieobecności dziecka.

2.    Składniki opłat i ich wysokości ustalają corocznie właściciele.

3.    Opłatę wpisowego należy uiścić podczas zapisu dziecka do Żłobka i podpisania umowy z placówką.

4.     W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w żłobku Baśniowej Krainie spowodowanej chorobą dziecka trwającą 3 tygodnie (liczone ciągle w danym miesiącu) opłata czesnego obniżana będzie o 10%. Warunkiem obniżenia wielkości czesnego jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę dziecka w danym miesiącu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

&1.

1.     Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

ü  zamieszczony na tablicy informacyjnej,

ü  zamieszczony na stronie internetowej placówki –www.basniowakraina-bochnia.pl,

2.    Regulamin organizacyjny placówki nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu.

3.    Statut został opracowany przez właścicielki Żłobka.

4.    Zmiany w statucie dokonuje właściciel Żłobka.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

6.Prywatny Żłobek Baśniowa Kraina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

 

Marzena Bajer, Urszula Stawiarz